Středisko volného času při Církevní střední zdravotnické škole v Brně zahájilo svoji činnost 1. 9. 2012. Má za cíl poskytovat prostor pro společenský život a zájmovou činnost jak žákům uvedené školy, tak i externím žákům a studentům jiných středních, vyšších odborných a vysokých škol v jejich volném čase.

Středisko chce také pomáhat mladým lidem na cestě k sebepoznání, seberealizaci a nalezení jejich duchovního rozměru. Více o našich cílech najdete ve Školním vzdělávacím programu SVČ. Na fotky a další informace o kroužcích a různých zajímavých akcích z minulých let i ze současného školního roku se můžete podívat na facebooku střediska.

Nabídka kroužků ve školním roce 2017/2018

Rozvrh kroužků
 

Zdravotnické kroužky:

 

Jazykové kroužky:


Příprava k maturitě a na VŠ:


Doučovací kroužky:


Sportovní kroužky:


Tvůrčí kreativity:


Ostatní:
Informace o přihlášování do kroužků a podmínky jejich zahájení:
  • Pro každý kroužek se vyplňuje samostatná přihláška.
  • Žáci a studenti jiných škol než CSZŠ přiloží k přihlášce potvrzení o studiu. V případě více odevzdávaných přihlášek postačí pouze jedno potvrzení o studiu. Poplatek za účast v kroužcích pro tyto žáky a studenty činí 200,- Kč na školní rok.
  • Vyplněné a řádně podepsané přihlášky se odevzdávají: vhozením do schránky SVČ (v přízemí CSZŠ pod nástěnkou SVČ), ve sborovně CSZŠ (v přízemí), příp. na vrátnici CSZŠ.
  • Zájemci o kroužky si před odevzdáním přihlášky přečtou Vnitřní řád SVČ, neboť podpisem na přihlášce stvrzují, že s ním souhlasí a budou ho dodržovat.
  • Podmínkou pro otevření kroužku je 8 přihlášených zájemců. Vyjímku v tomto mají pouze kroužky vyučované jednotlivě, např. Klavír.
  • O zahájení kroužku budou přihlášení zájemci informování na nástěnce v přízemí CSZŠ, na webu SVČ, na facebooku SVČ a studenti mimo CSZŠ i emailem.

Přihláška - ve škol.r. 2017/2018

Jakékoli dotazy rád zodpoví vedoucí SVČ MgA. Dominik Filip na adrese: svc@grohova.cz