Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2017/2018


Veškeré základní informace jsou k dispozici: ZDE.

  • ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  • vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdější předpisů

Termíny

Zveřejnění

 Ředitel střední školy zveřejňuje, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup:

  • obory vzdělání, pro které se vyhlašuje přijímací řízení, včetně forem vzdělávání

  • předpokládaný počet přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělání a formy vzdělávání

  • kritéria přijímacího řízení a způsob hodnocení jejich splnění

  • dva termíny konání školní přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení, pokud ředitel školy o konání školní přijímací zkoušky rozhodne

 obory vzdělání bez talentové zkoušky

 do 31. ledna 2018


Vydávání zápisových lístků ředitelem základní školy žákům školy*), kteří se hlásí do

 oborů vzdělání bez talentové zkoušky

 do 15. března 2018

 

 *) uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, vydává zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa jejich trvalého pobytu (týká se např. žáků víceletých gymnázií)

Podávání přihlášek

Uchazeč podává přihlášku řediteli střední školy, do které se hlásí. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce*). U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech podat přihlášku ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

*) v případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním


 obory vzdělání bez talentové zkoušky

 do 1. března 2018

 

Přijímací zkoušky

 jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání

 12. a 16. dubna 2018

 náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

 10. a 11. května 2018

 školní přijímací zkoušky v 1. kole  - obory  s maturitní zkouškou

 dva termíny v období 12.–28. dubna 2018

 školní přijímací zkoušky v 1. kole - obory se  závěrečnou zkouškou

 22. - 30. dubna 2018

školní přijímací zkoušky v dalších kolech

 termíny stanoví ředitel školy *)

 *)není třeba čekat na skončení 1. kola, resp. předchozího kola přijímacího řízení

Veškeré základní informace jsou k dispozici: ZDE.

Kompletní informace jsou k dispozici: ZDE.