O škole

Poslání Církevní střední zdravotnické školy

Základním cílem a posláním školy je příprava mladých lidí k plnohodnotné službě trpícímu člověku.

Příprava nejenom po stránce odborné, ale hlavně lidské. Protože se utrpení většinou neváže pouze na stránku tělesnou, ale často i na duševní a duchovní, je a bude snahou školy příprava budoucího zdravotnického personálu na všechny oblasti lidského utrpení.

"Vy máte poslání léčit nemocného, ale jestli nenesete k lůžku nemocného lásku, nemyslím, že léky mnoho prospějí. Neste Boha

k nemocným, to bude účinnější než jakákoliv jiná léčba."
(Páter Pio)

Charakteristika školy

Budova Církevní střední zdravotnická škola věnuje velkou pozornost výchovnému působení, které je směrováno ke křesťanským hodnotám. Vedeme žáky ke vzájemné toleranci a přátelství, smyslu pro povinnost,

k odpovědnosti k sobě samým i bližním. Výhodou je  v tomto směru menší velikost školy a její rodinná atmosféra.

Škola leží v centru města Brna. Má k dispozici moderně vybavené odborné učebny, počítačovou učebnu s přístupem na internet, posilovnu aj. V těsné blízkosti školy je možnost ubytování v Církevním domově mládeže Svaté Rodiny a Školní jídelně s.r.o.

Vyučované obory

Škola nabízí zájemcům o studium dva čtyřleté maturitní obory Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum a od roku 2008/2009 také tříletý učební obor Ošetřovatel.