Charakteristika vzdělávacího programu

  

Kmenový obor:
7842M Lyceum
Studijní obor:
78-42-M/04 Zdravotnické lyceum
Vstupní předpoklady žáků:
Vzdělávací program je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení.
Délka a formy studia:
4 roky denní studium
 
Pojetí a cíle vzdělávacího programu
   Vzdělávací program poskytuje přípravu žáků ke studiu zdravotnických a medicínských oborů na vysokých školách a vyšších zdravotnických školách.
Studijní obor sleduje tyto cíle:
- podchytit zájem žáků o práci ve zdravotnictví a studium lékařských a nelékařských oborů;
- poskytnout žákům všeobecný rozhled v oblasti zdravotnictví, lékařských a nelékařských povoláních a možnostech jejich studia;
- možnit žákům dobře se připravit na další studium a odpovědně rozhodovat o své profesní kariéře;
- zkvalitnit celkovou přípravu žáků pro náročné studium na vysokých a vyšších zdravotnických školách, kam se přesouvá těžiště vzdělávání kvalifikovaných zdravotnických pracovníků;
- připravit uchazeče ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách nejen po stránce vědomostní, ale také dovednostní a postojové, zejména formovat jejich vztah k práci ve zdravotnictví prostřednictvím celkového klimatu školy a denním kontaktem se žáky, kteří se připravují na konkrétní zdravotnické povolání.
 
 
Charakteristika obsahových složek
   Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě, se zastoupením všech všeobecně vzdělávacích předmětů obvyklých u lyceálních oborů (český jazyk a literatura, dva cizí jazyky, dějepis, zeměpis, občanská nauka, matematika, tělesná výchova, ekonomika, informační a komunikační technologie), avšak s rozšířenou výukou těch předmětů, jejichž hlubší znalost je požadovaným předpokladem pro další navazující vysokoškolské nebo vyšší odborné studium příslušného zaměření.
   Jde především o přírodovědné předměty biologie, chemie a fyzika, které jsou zařazeny v daleko větším rozsahu, než je tomu bylo ve standardních středoškolských zdravotnických oborech i jako základ v gymnaziálním vzdělávání.
  Součástí vzdělávacího obsahu jsou i předměty aplikačního charakteru, které rozšiřují znalosti všeobecně vzdělávacích předmětů o učivo související s budoucím studijním zaměřením.