Učební plán

Obor: Zdravotnické lyceum

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku celkem
1. 2. 3. 4.
A. Povinné          
a) základní          
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Cizí jazyk I 3 3 3 3 12
Cizí jazyk II 2 2 2 2 8
Dějepis 2 2 - - 4
Občanská nauka - 1 1 1 3
Matematika 3 3 2 2 10
Fyzika 3 2 2 - 7
Chemie 2 2 2 3 9
Biologie 2 3 3 3 11
Zeměpis 3 - - - 3
Psychologie - 2 1 - 3
Ekonomika - - - 2  
Informační a komunikační technologie 2 2 1 1 6
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Latinský jazyk 2 - - - 2
Klinická propedeutika - - 2 - 2
Výchova ke zdraví 2 - - - 2
První pomoc - 2 - - 2
b) výběrové - - 4 4 8
Disponibilní hodiny - 2 3 5 10
Počet hodin týdně celkem 31 31 31 31 124
B. Nepovinné  

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví dne 14. 7. 2005, č. j. 24 509/2005 -23, s platností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem.