Poslání Církevní střední zdravotnické školy
  Základním cílem a posláním školy je příprava mladých lidí k plnohodnotné službě trpícímu člověku.
  Příprava nejenom po stránce odborné, ale hlavně lidské. Protože se utrpení většinou neváže pouze na stránku tělesnou, ale často i na duševní a duchovní, je a bude snahou školy příprava budoucího zdravotnického personálu na všechny oblasti lidského utrpení.
 
"Vy máte poslání léčit nemocného, ale jestli nenesete k lůžku nemocného lásku, nemyslím, že léky mnoho prospějí. Neste Boha
k nemocným, to bude účinnější než jakákoliv jiná léčba."
(Páter Pio)
 
Charakteristika školy
  Církevní střední zdravotnická škola věnuje velkou pozornost výchovnému působení, které je směrováno ke křesťanským hodnotám. Vedeme žáky ke vzájemné toleranci a přátelství, smyslu pro povinnost, 
k odpovědnosti k sobě samým i bližním. Výhodou je  v tomto směru menší velikost školy a její rodinná atmosféra.
  Škola leží v centru města Brna. Má k dispozici moderně vybavené odborné učebny, počítačovou učebnu
s přístupem na internet, posilovnu aj. V těsné blízkosti školy je možnost ubytování 
Vyučované obory
  Škola nabízí zájemcům o studium dva čtyřleté maturitní obory Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum a od roku 2008/2009 také tříletý učební obor Ošetřovatel.

Viagra v České republice - to je dar z nebes. Díky Viagra, můžete i nadále milovat dokonce 80 lety!